Epistemologia essenceizmu

 

Człowiek od wieków próbuje poznać Boga za pomocą swoich zmysłów. Wychodząc temu naprzeciw essenceizm głosi, że w pewnym stopniu można tego dokonać posługując się rozumem działającym na średnim poziomie intelektualnym. Człowiek może poznać Boga przede wszystkim swoimi zmysłami fizycznymi, analizując otaczający go świat, a także własną intuicją i wyobraźnią. Ludzki rozum jest w stanie ogarnąć pewną ilość rezultatów tych analiz i wyciągnąć z nich konkretne wnioski, opierając się przy tym na głównych założeniach podanych w ontologii essenceizmu. Niestety, nie jestem na razie w stanie dokładnie określić poziomu właściwej wiedzy zebranej w ten sposób w ciągu całego istnienia ludzkości, gdyż jest ona bardzo różnorodna i trudno weryfikowalna. Przypuszczam, że wiedza o Bogu oceniania przez essenceizm jako prawdziwa jest niewielka, kilkuprocentowa w stosunku do domyślnej całości. Muszę też podkreślić istotny wpływ, jaki mogą mieć na tę wiedzę zjawiska wywodzące się ze świata duchowego, czyli ze sfery pozafizycznej.

 

Z przyczyn wymienionych w moim innym opracowaniu na stronie internetowej www.istota.net, człowiek współcześnie żyjący jest niestety istotą na dość niskim poziomie możliwości zrozumienia praw świata duchowego oraz samego Stwórcy. W skrócie taka sytuacja powstała w wyniku nieplanowanego przez Stwórcę zatrzymania rozwoju duchowego człowieka na samym początku istnienia ludzkości. Wiedząc o tym, przystosowałem essenceizm tak, aby był systemem stale pobudzającym do rozwoju ludzkiej myśli, do stałego postępu nauki i do ciągłych poszukiwań nowej wiedzy o wszystkim, co jest dostępne człowiekowi za pomocą jego zmysłów, intuicji i wyobraźni.

 

Równocześnie system przygotowuje ludzi do analitycznego przyjmowania wiedzy ogólnie nazywanej wiedzą religijną. Essenceizm skłania wciąż do nowych poszukiwań, do nieakceptowania stagnacji wiedzy duchowej. Zwraca się do członków wszystkich wyznań, kościołów, a nawet sekt, aby próbowali wyrwać się z jarzma dogmatów. Skłania też do nietraktowania tradycyjnych nauk głoszonych przez przywódców religijnych jako niezmiennych i niepodważalnych, a podawanych przez nich prawd jako prawdy objawionej. W końcu namawia wszystkich, również niewierzących w żadnego boga, do stałego zastanawiania się nad sensem życia. Może to bowiem wyzwolić refleksję nad możliwością istnienia Pierwszej Przyczyny oraz nad ewentualnością wieczności w każdym z nas.

 

Na koniec podaję „prywatną” zasadę, że racja poszczególnego człowieka zatrzymuje się w momencie, gdy pojawia się racja innego człowieka. Dlatego przy zdobywaniu wiedzy trzeba przeanalizować jak najwięcej racji innych ludzi, aby te nasze racje dały się uzgodnić i zharmonizować z innymi racjami. Jest tak dlatego, że każdy człowiek jest inny i jego racje mogą często być różne od naszych. I chyba najczęściej jest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.