Etyka essenceizmu

 

W ramach essenceizmu nie tworzę jakieś nowej etyki. Zdaję się w pełni na zasady moralności głoszone przez założyciela chrześcijaństwa – Jezusa Chrystusa. Tworzą one tak zwane wartości chrześcijańskie. Wynikają one wyłącznie z bezpośredniej analizy zapisanych słów i czynów Jezusa Chrystusa, ponieważ essenceizm nie wiąże się z żadnym wyznaniem chrześcijańskim

 

Poniżej przedstawiam poglądy Jezusa Chrystusa wypowiedziane w jednym z jego nauczań. Ze względu na to, że musiałem ująć je w formie skróconych wypowiedzi, nie oznaczyłem je jako cytaty biblijne.

 

1. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

2. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w Niebie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?

3. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „raka” („ty wrogu!”) podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

4. Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

6. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

7. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

8. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

9. Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

10. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski.

 

 

Powyższe wypowiedzi Jezusa tworzą właśnie wartości chrześcijańskie. Większą część tych wartości podaję poniżej:

1. Traktowanie drugiego człowieka jak brata (bliźniego), to znaczy z miłością.

2. Przebaczanie bliźniemu bezwarunkowo.

3. Odpłacanie dobrem za zło.

4. Miłość nawet wobec nieprzyjaciół.

5. Nie gniewaj się na bliźniego, bo gdy to robisz, sam jesteś winny gniewu.

6. Jeśli ktoś o coś prosi – posłuchaj go, nie odrzucaj proszącego.

7. Jeśli komuś coś dajesz, nie wychwalaj siebie.

8. Nie sądzić innych, bo taką sama miarą będziesz potem sądzony sam.

9. Nie możesz równocześnie służyć Bogu i pieniądzom.

10. Do Królestwa Niebieskiego wchodzi ten, który czyni Wolę Boga.

 

Ta analiza została przeprowadzona w oparciu o ontologię i epistemologię zaproponowaną przez essenceizm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?