Metodologia essenceizmu

 

Essenceizm w pierwszej kolejności tworzy ciąg myślowy (każdy wniosek wynika z poprzedniego), prowadzący do zrozumienia, kim jest Bóg oraz, co najistotniejsze, że może On być Wieczną Pierwszą Przyczyną Wszechrzeczy.

 

W drugiej kolejności essenceizm stosuje metody porównawcze. Prowadzą one do zrozumienia zasadniczego faktu, że człowiek, tak jak Pierwsza Przyczyna, powinien być wieczny. Dokonuje tego przez logiczne i metodyczne porównanie nas, czyli bytów istniejących materialnie i duchowo, z analizowaną Pierwszą Przyczyną, czyli Bytem Pierwoistnym. Ta metoda została „sprowokowana” biblijnym określeniem, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy.

 

W trzeciej kolejności essenceizm skupia się na obserwacji ludzkiego otoczenia. Otaczająca nas przyroda, czyli to wszystko, co pochodzi z pierwotnej natury: góry i lasy, morza i oceany, rzeki i jeziora, równiny i pustynie tętnią, według essenceizmu, wiedzą o swoim Stwórcy. Różnorodne formy życia, duże i małe, takie jak owady, rośliny, ryby, ptaki i inne zwierzęta całym swoim istnieniem też świadczą o jakimś trudnym do wyobrażenia Stwórczym Źródle Życia. To uświadamia ludziom, że można w pełni uwierzyć w Boga i zrozumieć Jego Dzieło tylko w oparciu o wnikliwą obserwację przyrody. Wydaje się ona czysta i niewinna w porównaniu ze środowiskiem utworzonym przez człowieka. Niestety obserwacja ludzkiej cywilizacji i historii, a przede wszystkim postępowania większości ludzi, prowadzi do wniosku, że chyba nie ma Boga. Nawet obserwowanie genialnego dzieła Stwórcy, jakim jest ciało ludzkie, nie przysłania tej tezy. Obok przyrody, wielkim źródłem wiedzy o Pierwszej Przyczynie może być opis świata przekazany nam przez fizyków, od najmniejszej cząstki elementarnej do najodleglejszych galaktyk. Całe szczęście, że zło pochodzące od ludzkiej cywilizacji nie jest w stanie przesłonić genialności Jego dzieła.

 

W czasie jakiegokolwiek badania naszej rzeczywistości muszę niestety brać pod uwagę istnienie zła. Wykazuję logicznie, że zło jest nie tylko osobliwością istniejąca poza Bogiem, ale tworzy wydzieloną sferę rzeczywistości, którą określam mianem piekła. Zwyczajowo piekłem nazywamy sferę kontrolowaną przez Szatana. Dotyczy ona niestety naszego świata i jego mieszkańców. W tym tłumaczeniu jest to rzeczywistość będąca nowotworem żerującym na pierwotnej sferze dobra ustanowionej przez Stwórcę. Analiza opisów biblijnych oraz innych podobnych źródeł wykazała, że ten „ złośliwy rak” nie został utworzony przez Boga, ale przez istoty stworzone przez Niego, to znaczy przez ludzi i aniołów. Zastały one obdarzone na tyle niezależną od Niego osobowością, że mogły wytworzyć czasowo nową, nieznaną Mu rzeczywistość, w której teraz funkcjonują.

Essenceizm podał metodę analityczną prowadzącą do stwierdzenia, że ta oddzielona od Stwórcy „nowotworowa sfera” jest naszą obecną cywilizacją.

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.