Byt Pierwoistny

Byt Pierwoistny

 

Jeżeli dla współczesnego człowieka pojęcie Boga ma mieć jakiś sens, to musi On być absolutem, doskonałością oraz kimś największym i najpotężniejszym ze wszystkiego, co rozum ludzki jest w stanie sobie wyobrazić.

Taki Bóg, zwany dalej Bytem Pierwoistnym, nie może się „zmieścić” w czasoprzestrzeni rozumianej jako badany przez nas obecny wszechświat.

Powyższe stwierdzenie sugeruje równoczesne istnienie dwóch sfer: ograniczonej czasowo (na razie jednostronnie) sfery czasoprzestrzeni oraz nieograniczonej sfery poza czasem i przestrzenią. Pozwala to na wyciągniecie wniosku, że nasz wszechświat wyłonił się właśnie ze sfery pozostającej poza czasem i przestrzenią.

Przypuszczalnie nigdy nie będzie można przedstawić dowodu na istnienie Boga. Skoro jednak powierzamy poznanie Bytu Pierwoistnego naszej intuicji i wyobraźni, to warto zrobić pewne modele bezpośrednio niepoznawalnej rzeczywistości, które będą pomocne w zrozumieniu Boga i Jego Osobowości. Takie modele przemawiające do naszej wyobraźni umieściłem w kilku rozdziałach tego opracowania.

 

Wszystkie argumenty użyte w tym opracowaniu prowadzą do podstawowego stwierdzenia, że Stwórcę, czyli Byt Pierwoistny, trzeba wiązać ze sferą transcedentną: nieograniczoną w niczym oraz nieskończoną od wstecznej nieskończoności do nieskończoności niewyobrażalnej przyszłości. A zatem mówimy o Pierwszej Przyczynie jako o Bycie Pierwoistnym, utożsamianym myślowo z tą sferą poza czasem i przestrzenią. Powinien On posiadać tożsamość będącą źródłem wszelkich praw i zasad, czyli dysponować absolutnym Intelektem, Wolą i Uczuciowością. Te przymioty utożsamiam z właściwym Centrum Osobowościowym zwyczajowo nazywanym Duchem Bożym. Równocześnie ten Byt Pierwoistny powinien być „zintegrowany” z tworzywem twórczym, czyli posiadać Energią Pierwszej Przyczyny, co jest pojęciem tożsamym ze źródłem Jego niewyczerpanej mocy. Możemy tak twierdzić, skoro doszliśmy do wniosku, że wszystko, co znamy, powstało z energii. Pozwala to też otworzyć pełne zrozumienie Boga jako Odwiecznego Źródła wszechrzeczy, czyli naszego Stwórcę.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że wszechświat powstał z niewyczerpalnej Energii Pierwszej Przyczyny, która stanowi swoistą Stronę Fizyczną Bytu Pierwoistnego. Ta twórcza Energia funkcjonuje według Praw i Zasad istniejących w Bogu i wywodzących się z Jego Przymiotów, takich jak Intelekt, Wola i Uczuciowość. Tworzą one Osobowość Boga, czyli Jego Stronę Duchową. Energia Pierwszej Przyczyny funkcjonuje zarówno w świecie duchowym jak i fizycznym, z tym że w tym drugim przemienia się w rozpoznawalne przez nas stany fizyczne, nadające się do zmierzenia odpowiednimi instrumentami.

 

Nasz język nie jest przystosowany do tłumaczenia pojęć spoza czasu i przestrzeni. Dlatego muszę posłużyć się zrozumiałymi sformułowaniami lub zastępczymi modelami, które są tylko fasadą czegoś, co kryje się naprawdę pod takim pojęciem.

Najważniejszym tego rodzaju pojęciem jest nieskończoność, która jest akceptowana nie tylko przez matematyków, ale też funkcjonuje w powszechnej świadomości wszystkich ludzi.

Dość łatwo przychodzi nam zaakceptować nieskończoność ukierunkowaną na przyszłość. Czujemy podświadomie, że wszechświat będzie trwał wiecznie, gdyż nawet jeśli na Ziemi nastąpi jakiś kataklizm i zaniknie na niej życie, w skali całego kosmosu będzie to prawie niezauważalny incydent. Nie ma żadnych przesłanek, aby negować stałe, nieprzemijalne trwanie wszechświata. Dużo trudniej przyjąć do wiadomości i zrozumieć nieskończoność ukierunkowaną w przeciwną stronę, czyli zwróconą w przeszłość. Zawsze będziemy zadawali sobie pytanie, zresztą bardzo logiczne, co było przedtem. Nawet stwierdzenie, że Bóg istniał od zawsze, pociągnie za sobą wciąż to samo pytanie, co było przed Nim lub gdzie jest ten odwieczny początek. Oczywiście nieskończoność nie ma końca, ale również nie ma początku i to jest najtrudniejsze do przyjęcia. Może następne tematy pomogą lepiej zrozumieć ten problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?