Gdzie znajduje się Bóg?

 

Obraz wszechświata

(w Internecie przedstawiany jest graficzny model wszechświata stanowiący jego wizję od Wielkiego Wybuchu do czasów obecnych)

big-bang_2c_czas wszechswiata

 

Taki kształt wynika nie tylko z Wielkiego Wybuchu, który prawdopodobnie go zapoczątkował. Również z tego, że stanowi on tak zwaną czasoprzestrzeń, czyli trójwymiarowe przestworza podlegające postępującym przemianom czasowym, w których znajdują się różne formy energii i materii. One również ulegają ciągłym przemianom. Przestrzeń i czas wzajemnie na siebie oddziaływają, kształtując i rozszerzając wszechświat. Dla nas te zmiany są prawie niedostrzegalne, choć czas nieubłagalnie płynie. Od Wielkiego Wybuchu, czyli od domniemanego początku wszechświata, minęło już około 13,8 lat i ten fakt może nam posłużyć do wyciągnięcia wielu ważnych wniosków. Niektóre z nich mogą nam posłużyć do znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące istnienia Boga oraz miejsca, gdzie On się znajduje.

 

Te problemy porusza mój system, który bazuje na analizie powstania wszechświata. Nazwałem go essenceizm. Ogólnie jest to zespół narzędzi, albo inaczej metod, umożliwiający przynajmniej częściowe zdobycie racjonalnej wiedzy o Bogu. Powinno się Go szukać w sferze poza czasoprzestrzenią wszechświata. Przy poznawaniu tej sfery nauka napotykała dotychczas na przeszkody niemożliwe do przejścia przy użyciu klasycznych metod. A zatem przy użyciu narzędzi essenceizmu, o których jest mowa w osobnym rozdziale, rozpoczynam próbę zbadania zjawisk zachodzących w sferze poza czasem i przestrzenią.

 

A gdzie w takim razie znajduje się Bóg?

Szukamy Pierwszej Przyczyny, czyli Boga, zwanego dalej Bytem Pierwoistnym. W żadnym przypadku nie może On się „zmieścić” w czasoprzestrzeni rozumianej jako badany przez nas obecny wszechświat. Twierdzenie teologów, że Bóg jest wszędzie, powinno się doczekać racjonalnego wyjaśnienia.  Jeśli nie można tego logicznie wykazać, to traci ono sens w naszych czasach, gdyż obecnie większość ludzi nie akceptuje dogmatycznie narzuconego aktu wiary.

W takim razie takie twierdzenie z punktu widzenia nauki jest niewłaściwe, a z punku widzenia logiki, głęboko błędne.

 

W tej sytuacji można byłoby zgodzić się z twierdzeniami przedstawicieli nauki, że na naszej Ziemi nie można zlokalizować Boga. Jednak otwiera to drogę do zlokalizowania Go w sferze poza czasem i przestrzenią.

 

Zgodnie z twierdzeniami większości naukowców, wszechświat kiedyś powstał, to znaczy ma swój początek. A co było przedtem?

 

Czarny

 

Przedtem było coś, co trudno określić pojęciami naukowymi. Biblia nazywa to bezładem i pustkowiem oraz twierdzi, że przed stworzeniem świata wszystko pokrywała ciemność.

 

Podchodząc do tej sytuacji w ramach essenceizmu, trzeba nazwać tę nieograniczoną i nieokreśloną fizycznie „przestrzeń” sferą poza czasem i przestrzenią. To znaczy, że nie płynnie w niej ani czas, ani nie istnieją żadne struktury przestrzenne. Nie istnieją w niej też zatem żadne punkty odniesienia, odległości i nie zachodzą w niej żadne zjawiska fizyczne. To sfera wieczności i nieskończoności. Essenceizm umieszcza tam Boga-Stwórcę, czyli Byt Pierwoistny. To „miejsce” harmonizuje z Jego atrybutami, gdyż jest On wieczny, nieskończony i absolutny. Jest On jakby zintegrowany tą sferą, bowiem, według essenceizmu, przenika On ją Swoją Osobowością. Można powiedzieć, że jest On w niej wszędzie. W niej tkwi Jego Energia Pierwszej Przyczyny i wszystkie Jego Prawa i Zasady. To znaczy, że Stwórca – Byt Pierwoistny zajmuje całkowicie sferę poza czasem i przestrzenią. Z Niego, z tej sfery wszystko się wywodzi. Z Niego narodził się wszechświat, który na poniższym rysunku widać jako wyłaniającego się ze sfery poza czasem i przestrzenią, prawdopodobnie w formie Wielkiego Wybuchu.

Czarny_z rysunkiem wszechswiata

 

Zauważenie ograniczonego czasu istnienia wszechświata przez odkrycie jego domniemanego punktu początkowego stworzyło nowy kierunek w zrozumieniu właściwej pozycji Bytu Pierwoistnego. Zauważono bowiem zjawisko rozszerzania się wszechświata oraz to, że zaczęło się ono od jakiegoś konkretnego momentu. Ustalono zatem, że tym momentem mógł być wspomniany powyżej Wielki Wybuch. W wyniku tego wszechświat objęto warunkami brzegowymi, przydzielono mu pojęcie czasoprzestrzeni. Określono nawet czas jego trwania od stanu początkowego do stanu obecnego na około 13,8 mld lat.

 

Taka sytuacja uprawnia nas do zadania pierwszego pytania: co było przed Wielkim Wybuchem oraz do drugiego: gdzie znajduje się nasz wszechświat? Na tle tej sytuacji powstała po raz pierwszy możliwość logicznego wyobrażenia sobie sfery poza czasem i przestrzenią, która mogłaby być sferą źródłową wobec istniejącej obecnie czasoprzestrzeni i która mieściłaby w sobie nasz wszechświat. Oznacza to istnienie wspomnianej już sfery źródłowej od nieskończoności do nieskończoności, czyli bycia nieograniczoną przestrzennie i czasowo w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Właśnie tak samo jest w przypadku istnienia Bytu Pierwoistnego. Ponieważ On, jako Pierwsza Przyczyna, istniał przed stworzeniem wszechświata określanego jako czasoprzestrzeń. Można zatem jeszcze raz podkreślić, że sfera poza czasem i przestrzenią jest Jego odwiecznym, naturalnym i doskonałym „środowiskiem” istnienia. Jest to Jego stały „dom” i tam możemy Go sobie wyobrazić jako istniejącego od zawsze Boga.

 

Powyższe zrozumienie równoczesnego istnienia dwóch rzeczywistości, czyli czasoprzestrzeni ograniczonej czasowo oraz sfery nieograniczonej czasem i przestrzenią, prowadzi do wniosku, że nasz wszechświat wyłonił się właśnie ze sfery pozostającej poza czasem i przestrzenią. Dodatkowo uprawnia to do stwierdzenia, że z takiej sfery mogła wyłonić się nawet nieskończona liczba wszechświatów. Jednak, aby powstrzymać chęć zbyt rozszerzonego myślenia, zostańmy na razie przy naszym, jednym wszechświecie, który wyłonił się z tej sfery.

 

big-bang_2c_Gdzie jest Bog

Bóg – jako Pierwsza Przyczyna, czyli Twórca wszechświata – musi posiadać Osobowość będącą źródłem wszelkich praw i zasad, zawierającą w sobie Intelekt, Wolę i Uczuciowość – Jego podstawowe przymioty. Powinny one tworzyć Centrum Osobowościowe utożsamiane z używanym potocznie religijnym pojęciem Ducha Bożego.

 

Podsumowując powyższe, powtarzam zasadniczą tezę tego opracowania, że cały wszechświat z jego wszelkimi formami materialnymi i różnymi postaciami energii jest twórczym przekształceniem Pierwoistnej Energii Boga. Równocześnie Jego Osobowość, której przymioty w formie praw i zasad przenikają tę Energię, nazwałem Duchem Bożym. Istnienie Boga łączy się zatem ze sferą poza czasem i przestrzenią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?