Jak wyobrazić sobie Boga?

 

rys_3_Pl_14_new_Pierwsza_2

 

Na powyższym schemacie po jego lewej stronie został umieszczony model człowieka złożony z osoby fizycznej i duchowej. Używam pojęcia osoba duchowa, gdyż ona jasno określa, kim jest człowiek. Taka struktura człowieka została opisana w ramach tematu o „Antropologii essenceizmu” w dziale filozofii na tej stronie internetowej.

Przenieśmy powyższy model człowieka na cały wszechświat, aby lepiej zrozumieć, kim jest Bóg. Cała struktura fizyczna wszechświata, to znaczy cały kosmos z jego wszystkimi aspektami materialnymi i różnymi formami energii, obserwowany i badany naukowo, jest jakby „stroną fizyczną” naszego Stwórcy. Równocześnie niewidzialna strona duchowa wszechświata jest stanem Jego pośredniej obecności w formie jakby Jego Ducha. Ta pośredniość dokonuje się w formie istniejących praw i zasad przenikniętych jego Inteligencją, Wolą i Uczuciowością. Tak należy rozumieć wypełnienie fizycznego kosmosu przez Osobowość Boga. W podobny sposób nasza osoba duchowa wypełnia nasze ciało, choć ma to charakter bezpośredni. W przypadku wszechświata ta Boska obecność nie może być bezpośrednia, gdyż Bóg jest doskonały i nie może bezpośrednio zaistnieć w naszym wszechświecie. Jest tak dlatego, że kosmos znajduje się w ciągłym rozwoju i jest niestabilny, a to, w czym Bóg jest bezpośrednio obecny, staje się doskonałe. Prawdziwą i bezpośrednią sferą Jego obecności jest rzeczywistość istniejąca poza czasem i przestrzenią, zwana światem duchowym.

 

Mówiąc jeszcze dokładniej, wszystko, co znajduje się wokół nas w całym, rozciągającym się w nieskończoność kosmosie, to rzeczywista obecność przetworzonej Energii Pierwoistnej, czyli „Zewnętrznej” Strony Stwórcy. Jego Strona „Wewnętrzna”, czyli jakby Jego Duch w formie Praw i Zasad, wypełnia w sposób pośredni cały wszechświat.

 

Ludzkie rozumowanie, funkcjonujące najczęściej w przestrzeni trójwymiarowej, kreuje wizję Boga jako Bytu przebywającego gdzieś tam w kosmosie. Nasza wyobraźnia jest bowiem przywiązana do „ziemskich” sposobów obrazowania. Tymczasem, w przypadku prezentowanego przeze mnie obrazu Bytu Pierwoistnego, tę wizję trzeba przenieść poza czas i przestrzeń, co wymaga od nas otwarcia się na nieskończoność. Dopiero wówczas zmysły naszej osoby duchowej pokażą nam całkowitą wszechobecność Jego Osobowości. Tę wszechobecność we wszechświecie widać przede wszystkim w powszechności zastanych przez nas uniwersalnych praw i zasad tkwiących we wszechstworzeniu. Głównie widzimy je jako prawa fizyki, chemii czy biologii, które poznajemy rozumowo. Jednak nasza otwarta wyobraźnia może spowodować, że zobaczymy w nich wpływ Intelektu, Uczuciowości i Woli Boga, choć te atrybuty Stwórcy nie dają się już tak łatwo wyjaśnić rozumowo.

 

Moje twierdzenie opieram na obserwacji ludzkiej osobowości. Wyczuwam, że odziedziczyliśmy w naszej pierwotnej naturze podstawowe atrybuty Boskiej Osobowości, czyli Jego Inteligencję, Wolę i Uczuciowość. Za ich sprawą pojawia się w nas potrzeba miłości, potrzeba wiedzy i zrozumienia wszechrzeczy oraz potrzeba celowości i sensu wszelkich działań. Tylko takie zrozumienie, przynajmniej częściowo, pozwoli nam poznać atrybuty Boga, które określę poniżej w formie konkretnych Zasad.

 

Na moim obecnym poziomie zrozumienia Boga zakładam, że Jego Osobowość wyłania się z Jego Serca, które jest Centrum, Źródłem i Praprzyczyną Boskiej aktywności. Niejako na „orbicie” Tego Serca wyobrażam sobie istnienie fundamentalnych atrybutów Stwórcy. To znaczy, że mamy do czynienia z Absolutną Inteligencją, z której wywodzi się Wszechwiedza, z Absolutną Wolą, z której wywodzi się Dobro oraz z Absolutną Uczuciowością, z której wywodzi się Miłość i Piękno. W obserwowanej przez nas Boskiej Osobowości ujawniają się One przez działanie Wszechwiedzy prowadzące do Rozwoju, działanie Dobra prowadzące do Doskonałości oraz działanie Miłości prowadzące do Jedności i Szczęścia. Według mojej hipotezy, którą tu prezentuję, te fundamentalne przymioty przyczyniły się do powstania wszelkich zasad i praw, które poznajemy w całym wszechświecie. Trzeba jednak rozumieć, że wszystkie te przymioty stanowią w Bogu harmonijną Jedność. Nie są to bowiem jakieś oddzielone i niezależne od siebie cechy tkwiące w Osobowości Bytu Pierwoistnego. Takie rozróżnienie jest potrzebne tylko dla naszego analitycznego sposobu myślenia prowadzącego do lepszego zrozumienia Pierwszej Przyczyny.

 

Aby to, co przedstawiłem, miało praktyczne znaczenie, ujmę powyższe twierdzenia w dwa proste wnioski: Prawa i Zasady istniejące w Bogu są źródłem otaczających nas praw i zasad, a Jego Pierwoistna Energia jest źródłem wszelkich istniejących form energii i materii.

 

Chrześcijanie i wyznawcy niektórych innych religii twierdzą, że Bóg jest wszędzie. To oczywista prawda, choć dobrze jest zrozumieć sens i treść tego twierdzenia.

Podsumuję zatem to wszystko dla pełniejszego zrozumienia mojego opisu Boga.

 

Stronę Fizyczną Boga stanowią właściwie różne stany przetworzonej praenergii, która istniała od zawsze, czyli od nieskończoności, tak jak On Sam. Potem przekształciła się ona, zgodnie z prawami tkwiącymi w Osobowości Stwórcy, w konkretne formy energii i materii, aż do obecnej postaci wszechświata z jego galaktykami, gwiazdami oraz innymi formami występującymi w czasoprzestrzeni kosmosu. Wszechświat powstał zatem z samego Boga, z praenergii zawartej w Nim Samym oraz z praw od zawsze istniejących w Jego Osobowości. Stąd słuszność twierdzenia, że Bóg stworzył wszechświat z Samego Siebie, a niesłuszność dogmatu, że stworzył go z niczego.

 

Strona Duchowa Boga w sposób bezpośredni związana jest tylko ze sferą poza czasem i przestrzenią. Równocześnie w sposób pośredni przenika całą czasoprzestrzeń w formie praw i zasad. Zatem tylko Bóg i człowiek mogą znajdować się w dwu rzeczywistościach, to znaczy zarówno w czasoprzestrzeni, jak i w rzeczywistości poza czasem i przestrzenią.

 

Osobowość Boga jest absolutnie niezmienna. Zawsze będziemy mieli przed sobą te same atrybuty Jego Doskonałości. Wszystko, co On tworzy, jest doprowadzone do perfekcyjnej stabilności i przewidywalności. Tak oto Osobowość Boga odciska swoje piętno na całym wszechstworzeniu.

 

Każdego autentycznego twórcę powinna łączyć z jego dziełem nierozerwalna więź. Im bardziej autor angażuje się w swój akt twórczy, tym bardziej powinien być z nim związany. Najbardziej zaangażowany artysta odzwierciedla zwykle w swojej pracy wszystkie posiadane umiejętności i emocje, po prostu samego siebie. W przypadku Boga Jego działanie ma charakter doskonałego procesu twórczego, który oddziałuje na całą przyszłość. Jeśli już czegoś dokona i zdecyduje, że jest dobre, to w ten sposób określa stan doskonałości i ustanawia obowiązującą normę.

Najlepiej jej wtedy nadać nazwę Prawo Boże pisane dużymi literami, aby podkreślić jego unikalność i wieczne obowiązywanie. W całym tym opracowaniu Prawem Bożym nazywam to, co ludziom przekazał Stwórca w formie Swojego Słowa, to znaczy treści obiektywnie trafiające do ludzi za pośrednictwem spisanych objawień. Mamy wzrastać do doskonałości, rozmnażać się, przekazując życie od Naszego Ojca swoim następcom, a także zarządzać Ziemią w Jego imieniu. Prawo Boże odczytujemy też między innymi z Mojżeszowego Dekalogu i z nauk Jezusa Chrystusa. Jest ono kodeksem, który powinien pomóc nam w dojściu do doskonałości. Dodatkowo, obok tego terminu, w moich tekstach używam pojęcia Zasady Boże. Oznaczają one ponadczasowy stan rzeczywistości, którą ukształtował Stwórca. Zasadą, pisaną dużą literą, jest to, że Bóg jest absolutem, doskonałością i nieskończonością. Między innymi jest nią też to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Ojca Niebieskiego, czyli jest Jego dzieckiem. Te Zasady, w odróżnieniu od Jego Praw, przyjmuje się intuicyjnie, gdyż tak podpowiada nam nasze serce i zrozumienie ponadczasowych wartości.

 

Podsumowując dotychczasowe twierdzenia, trzeba przyznać, że Bóg jest najdoskonalszym Twórcą, Artystą i Ojcem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?