Krótka historia naszego świata

Krotka historia

W tym opracowaniu, wychodząc z założeń essenceizmu, twierdzę, że ten świat powstał z Boga – Pierwszej Przyczyny.

Bóg-Stwórca to Duchowa Osobowość urzeczywistniająca Swoją wszechobecność we wszechświecie w formie odwiecznych praw i zasad, które przeniknięte są pięknem, miłością i dobrem. Takie zrozumienie Boga zostało nazwane Duchem Bożym.

 

Ta Wszechobecność Boga uwidacznia się również w formie praenergii wypełniającej sobą absolutnie wszystko. Z niej pochodzą wszystkie formy energii, cząstki elementarne, atomy i tak dalej, aż do najwyższych form materialnych, czyli galaktyk. Ten czasoprzestrzenny wszechświat od Wielkiego Wybuchu, będącego swoistą przemianą energii w materię, wciąż się rozszerza, gdyż praenergia, utożsamiana czasami przez naukowców z ciemną energią, jest niewyczerpana i nieskończona, tak jak Sam Stwórca.

 

W tak powstałym wszechświecie na planecie Ziemia Stwórca pokierował rozwojem przyrody, co dostrzegamy w różnych formach strukturalnych oraz w formie ewolucji organizmów żywych.

 

Jak to wyjaśniam w rozdziale o istocie wiecznej, czyli o nas, człowiek w odróżnieniu od zwierząt, pochodzi od Samego Boga, który w formie ludzkiej osoby duchowej przekazał mu część swojej Osobowości. Oczywiście ciało fizyczne człowieka, czyli jego osoba fizyczna, wywodzi się przyrody.

 

W tym miejscu jestem zobowiązany wyjaśnić, dlaczego człowiek – dzieło Boga, tak bardzo odbiega od swojej pierwotnej koncepcji, nadanej mu przez Stwórcę. Muszę na razie oprzeć się na świadectwie Biblii, a bardziej obiektywne i dość obszerne wyjaśnienie zamieszczam na swojej stronie internetowej www.istota.net.

 

A zatem Biblia opisuje, że pierwszych ludzi Bóg powierzył wychowaniu aniołów, a przede wszystkim najmądrzejszemu ze wszystkich aniołów Archaniołowi Lucyferowi. Bóg sam nie mógł ich wychowywać, ale mieli oni przy wsparciu Archanioła dojść do doskonałości, która umożliwiłaby im pełną więź z Bogiem i czyniła z nich panów wszechstworzenia

 

Niestety przez nieopanowanie uczuć przez Lucyfera oraz przez nieprzyjęcie nakazu spożycia „owocu” przez pierwszych ludzi w Ogrodzie Eden pierwotny plan Stwórcy się nie powiódł. Lucyfer, który doprowadził do upadku ludzi oraz swojego stając się Szatanem, doprowadził równocześnie do powstania zupełnie innego świata, zwanego światem upadłym, w którym ludzie odziedziczyli po nim jego złą naturę, czyli otrzymali szatański rodowód. W tym świecie to on jest bogiem i ojcem ludzkości. Jako „opiekun” ludzi kontynuuje on swoją misję z Ogrodu Eden odcinając ludzkość od Boga i utrzymując ją na niskim poziome duchowym oraz tworząc szczelną barierę między swoim „królestwem” na Ziemi, a światem duchowym.

 

Kiedy wreszcie po wielu tysiącach lat narodził się na Ziemi Syn Boży, to znaczy Drugi Adam bez żadnej więzi z szatańskim rodowodem, to niestety udało się Szatanowi skłonić ludzi do odrzucenia swojego Zbawiciela, a nawet do Jego zabicia. Pomimo tego Jezus Chrystus dzięki osobistemu pokonaniu Szatana oraz dzięki zmartwychwstaniu zbawił duchowo większą część świata duchowego i otworzył nadzieję na zakończenia w przyszłości bezprawnego panowania Szatana nad ludźmi, przyszłymi dziećmi Bożymi.

 

Teraz wszyscy wierzący w Boga i w skutki odkupicielskiego działa Jezusa czekają na dokończenie Jego dzieła i na powstanie Królestwa Niebieskiego na Ziemi i w świecie duchowym.

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?