Nauka i religia

Nauka i religia

Uważam, że mam prawo do zabierania głosu na temat zależności między religią i nauką, ponieważ nie stoję po żadnej ze stron, ani po stronie nauki, ani religii. Prędzej można mi zarzucić, że staram się pogodzić racje obu stron. W tym względzie nie będę się spierał, gdyż moim zadaniem jest zbliżyć do siebie obie te dziedziny życia. Z uwagą obserwuję to wszystko, co mnie otacza. Prowadzi mnie to do logicznej i racjonalnej analizy stanu wszechświata, w czym idę ramię w ramię z nauką. Równocześnie pełnię rolę niezależnego religijnego badacza dzieła dokonanego przez Stwórcę.

 

W toczącej się dyskusji między dwiema powyżej omawianymi dziedzinami życia wciąż istnieją negatywne zjawiska dotyczące samej zasady funkcjonowania dialogu.

 

Przede wszystkim nauka nie musi uwzględniać założeń, jakimi kieruje się religia. Może w otwarty sposób zajmować się wszystkim, co jest w kręgu jej zainteresowań, bez żadnych sztucznych barier. Może również łączyć wysiłki intelektualne całej ludzkości, zatrzymując się tylko przed barierą braku odpowiednich metod i narzędzi badawczych. W odróżnieniu od nauki za tą barierą może jeszcze działać religia, uzupełniając dążenia swojej konkurentki do poznania całej prawdy o wszechświecie. Aby uniknąć konfliktów z religią, nauka powinna jasno dać jej do zrozumienia, że musi mieć w swoich badaniach absolutnie wolną rękę i zażądać, żeby jej nie przeszkadzała oraz nie okopywała się na pozycjach defensywnych w obronie swoich dogmatów. Jeśli Bóg rzeczywiście jest wszechmocny i wystarczająco potężny, to nie potrzeba Go bronić, gdyż tak jak dał sobie radę ze stworzeniem wszechświata, tak i da sobie radę z potwierdzeniem Swojego dzieła. Istnieje ono obiektywnie, a zatem wystarczy, że religia będzie je prezentować, a nauka badać.

 

Największym polem do współdziałania między religią a nauką jest sam człowiek. To on bowiem utworzył te dwie dziedziny życia. Zatem porusza się on swobodnie na obu tych płaszczyznach badawczych. Dlatego żadnej ze stron dyskusji nie wolno traktować z lekceważeniem lub eliminować jej w pracach badawczych. Przecież pojawienie się człowieka w świecie przyrody jest pasjonującym zjawiskiem dla obu punktów widzenia. Trzeba tylko znaleźć dla nich wspólny mianownik. Jest nim w pierwszej kolejności duchowość człowieka, która w przypadku wiary oznacza naszą nieśmiertelną osobowość, a dla nauki jest zjawiskiem funkcjonowania umysłu w formie inteligencji, woli i uczuciowości. Następnym polem do dyskusji jest problem istnienia zła, które od zawsze niszczy osiągnięcia obu omawianych przeze mnie dziedzin. Tu religia może szczególnie podsunąć wiele wypracowanych przez siebie rozwiązań. Tymczasem w przypadku nauki może ona tylko stwierdzić, że zło istnieje, równocześnie przyznając, że nie jest w stanie definitywnie go zlikwidować. Niestety, religia też boryka się z tym problemem, ponosząc często porażki, choć trafnie definiuje metody, w jaki sposób można je usunąć. Zatem tematy dotyczące sensu istnienia ludzkości, celu przemian cywilizacyjnych oraz dążeń do wyeliminowania zła powinny być wspólną osią działania obu tych dziedzin życia.

 

W tym dziale poruszę jeszcze trzy tematy:

= Wielki Wybuch

= Krótka historia naszego świata

= Zrozumienie miejsca Boga według essenceizmu

= Dlaczego nie możemy znaleźć Boga?

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?